Algemene voorwaarden

Al onze diensten worden geleverd volgens onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Het Teksthuis verstaan: Het Teksthuis bvba, gevestigd te Lorkstraat 15, 2800 Mechelen, België met handelsnummer BE 0535.890.455.
1.2. Het Teksthuis mag als zijn opdrachtgever beschouwen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Het Teksthuis heeft doorgegeven, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam en het adres van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan Het Teksthuis.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden van Het Teksthuis, die tevens worden vermeld op de website www.teksthuis.be, gelden voor elke offerte en elke overeenkomst tussen Het Teksthuis en de opdrachtgever waarop Het Teksthuis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Het Teksthuis, voor de uitvoering waarvan door Het Teksthuis derden dienen te worden betrokken.
1.5. In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In het geval dat één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen Het Teksthuis en de opdrachtgever alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Algemene voorwaarden Artikel 2: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle prijsopgaves en offertes vanwege Het Teksthuis zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in haar hoofde in. Ze zijn in euro en exclusief belasting op de toegevoegde waarde (btw).
2.2. Iedere offerte geldt gedurende dertig (30) dagen te rekenen vanaf de offertedatum. Het Teksthuis houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door Het Teksthuis. Catalogi, brochures, folders, prijslijsten en diverse inlichtingen van Het Teksthuis, alsook de informatie weergegeven op de website, gelden niet als offerte en houden geen enkele verbintenis in haar hoofde in.
2.3. De verstrekking van de opdracht dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail, post of koerier. Telefonische bestellingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd binnen de vierentwintig (24) uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dit niet gebeurt, zal de bestelling als niet-geplaatst worden beschouwd.
2.4. De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever via e-mail, post of koerier van de offerte van Het Teksthuis of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke aanvaarding door Het Teksthuis via e-mail, post of koerier van een opdracht geplaatst door de opdrachtgever. Het Teksthuis behoudt zich het recht voor de gedane prijsopgave en opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien Het Teksthuis vóór de offerte geen volledige briefing heeft ontvangen. De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt enkel tot stand op voorwaarde dat Het Teksthuis na het ontvangen van de briefing binnen redelijke tijd de overeenkomst alsnog kan opzeggen, zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat. Teksten met een strafbare inhoud en teksten die in strijd zijn met de goede zeden kunnen door Het Teksthuis ook na de totstandkoming van de overeenkomst geweigerd worden. Door aanvaarding van de offerte en/of door plaatsing van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Het Teksthuis.

Algemene voorwaarden Artikel 3: Wijziging en intrekking van opdrachten

3.1. Ingeval van enige wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door Het Teksthuis, zoals vermeld in punt 2.4., behoudt Het Teksthuis zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien Het Teksthuis besluit de opdracht alsnog te weigeren, is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde deel van het werk te betalen.
3.2. In geval van intrekking of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door Het Teksthuis, zoals vermeld in punt 2.4., behoudt Het Teksthuis zich het recht voor, indien de opdracht in kwestie reeds in uitvoering is gezet, het geleverde werk te facturen aan honderd procent (100%). Het reeds uitgevoerde werk, waarvan Het Teksthuis de kwaliteit niet meer kan garanderen, wordt ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. Indien aan de opdracht nog niet begonnen is op het moment van de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, zal Het Teksthuis een schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van het totale factuurbedrag eisen van de opdrachtgever. Indien Het Teksthuis voor de uitvoering van de ontbonden opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Het Teksthuis de opdrachtgever een vergoeding van vijfentwintig procent (25%) vragen van het honorarium.

Algemene voorwaarden Artikel 4: Uitvoering van de vertaalopdracht en vertrouwelijkheid

4.1. Het Teksthuis verbindt er zich toe de opdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met een goede vakkennis en vakbekwaamheid uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren. Bij het verrichten van de opdracht houdt Het Teksthuis rekening met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de tekst. De gebruiksdoeleinden dienen bij plaatsing van de opdracht door de opdrachtgever aan Het Teksthuis te worden meegedeeld. Het Teksthuis verbindt er zich bovendien toe gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever wensen heeft ten aanzien van de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd (lay-out, aantal exemplaren, etc.), is hij gehouden dit bij de plaatsing van de opdracht zelf aan te geven.
4.2. Het Teksthuis verbindt er zich toe alle informatie vanwege de opdrachtgever strikt vertrouwelijk te behandelen. Het Teksthuis is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele schending van de geheimhouding door haar medewerkers en vertalers indien zij kan aantonen deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Het Teksthuis het recht, als zij dit zinvol of noodzakelijk acht, een opdracht, gedeeltelijk of volledig, door een onafhankelijke  derde te laten uitvoeren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
Algemene voorwaarden Artikel 5: Auteursrechten
5.1. De opdrachtgever vrijwaart Het Teksthuis tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

Algemene voorwaarden Artikel 6: Termijn, vorm en tijdstip van levering

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal Het Teksthuis niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever. Het Teksthuis zal wel alles in het werk stellen om de gewenste leveringstermijn opgegeven door de opdrachtgever te respecteren. Indien door de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn is opgegeven, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor deze termijn zelf naar redelijkheid te bepalen. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Ondanks het feit dat Het Teksthuis alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor Het Teksthuis duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht zoals bepaald in artikel 10).
6.2. In geval van overschrijding van de gestelde termijn van minstens tweeënzeventig (72) uur, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. Deze beslissing moet dan uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail, post of koerier worden meegedeeld aan Het Teksthuis. In geen enkel geval kan de opdrachtgever een schadevergoeding eisen. Ieder eventueel al uitgevoerd werk, zal worden gefactureerd en ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever.
6.3. In het algemeen gebeurt de levering van opdrachten verricht door Het Teksthuis elektronisch via e-mail. Elke levering per drager, zoals diskette, dvd, cd, cd-rom of door specifiek formaat of software, zal het voorwerp uitmaken van bijkomende facturatie, tenzij anders overeengekomen. Uitgevoerde opdrachten kunnen ook geleverd worden op papier, via post of koerier.
6.4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na versturing van de uitgevoerde opdracht door Het Teksthuis via e-mail, post of koerier.
6.5. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Het Teksthuis is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Het Teksthuis mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden Artikel 7: Honorarium, toeslag, korting en betaling

7.1. Alle vermelde prijzen van Het Teksthuis zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De prijs die Het Teksthuis voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
7.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het honorarium in beginsel gebaseerd op een bij Het Teksthuis geldend uurtarief.
7.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, is voor iedere opdracht die een bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000) (incl. btw) overschrijdt, een voorschot van dertig percent (30%) vereist op de dag van de aanvaarding door Het Teksthuis van de opdracht geplaatst door de opdrachtgever. Bij niet-betaling van het voorschot, houdt Het Teksthuis zich het recht voor om van rechtswege en zonder in-morastelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door Het Teksthuis.
7.4. Het Teksthuis hanteert naast het standaardtarief bepaalde toeslagen. Alle prijzen gelden voor een omvang van maximaal tweeduizend (2.000) woorden per werkdag. Weekends en officiële feestdagen gelden niet als werkdagen. In dit geval is Het Teksthuis gerechtigd de prijs te verhogen. Ook in het geval dat de omvang van de tekst de gestelde dagomvang van tweeduizend (2.000) woorden overschrijdt, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor de prijs te verhogen. Het Teksthuis is gerechtigd een toeslag te hanteren wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Het Teksthuis tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan ze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
7.5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum plaatsvinden in de munt waarin de factuur is opgesteld, namelijk in euro, en dit door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De opdracht is pas volledig afgesloten op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan Het Teksthuis heeft overgemaakt. Voor particulieren hanteert Het Teksthuis een vooruitbetalingsbeleid, waarbij de factuur vóór de levering voldaan dient te worden.
7.6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van deze factuur, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor, van rechtswege en zonder in-morastelling:
– een nalatigheidsinterest van tien procent (10 %) te vorderen;
– een schadebeding ten belope van twaalf procent (12 %) op het openstaande factuurbedrag te eisen, met een minimum van honderdvijfenzeventig euro (€ 175), onverminderd het recht van Het Teksthuis om een hogere schadevergoeding te bekomen indien zij aantoont dat haar werkelijk geleden schade hoger ligt;
– en extra administratiekosten te eisen, vastgesteld op zeven euro (€ 7), voor het versturen van elke aanmaning door Het Teksthuis per aangetekend schrijven.
Iedere betaling door de opdrachtgever bij laattijdigheid van betaling bevat allereerst het hoofdbedrag van de openstaande factuur, vervolgens de administratiekosten, de nalatigheidsinteresten en tenslotte het schadebeding.
7.7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur behoudt Het Teksthuis zich het recht voor, van rechtswege en zonder in-morastelling, alle opdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen, d.i. hoofdsom en bijkomende kosten.

Algemene voorwaarden Artikel 8: Klachten

8.1. In geval van klachten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot Het Teksthuis binnen de vijf (5) werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de vermelding, in detail, van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, zal de opdracht worden beschouwd als te zijn aanvaard en goedgekeurd door de opdrachtgever. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door Het Teksthuis kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat Het Teksthuis de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.
8.2. Indien de klacht gegrond en geformuleerd is binnen de termijn zoals vermeld in punt 8.1., verbindt Het Teksthuis er zich toe, zonder de minste schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Indien Het Teksthuis niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever m.b.t. de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal Het Teksthuis aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder de minste schadevergoeding voor de opdrachtgever.
8.3. Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk of als hij het vernoemde werk aan derden heeft doorgegeven.

Algemene voorwaarden Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Het Teksthuis is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Het Teksthuis toerekenbare tekortkoming. Het Teksthuis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. In elk geval is de aansprakelijkheid van Het Teksthuis enkel en alleen beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht die Het Teksthuis aan de opdrachtgever in rekening brengt.
9.2. Het Teksthuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail, internet, etc.
9.3. Verder is Het Teksthuis niet aansprakelijk voor de laattijdigheid van de levering veroorzaakt door stakingen, bedrijfsstoringen, overmacht zoals bepaald in artikel 10, storingen van het netwerk of de server, of de elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft.
9.4. Bij elektronische levering zoals bepaald onder punt 6.3., wijst Het Teksthuis iedere aansprakelijkheid af wat betreft schade of moeilijkheden m.b.t. het gebruik van de tools zoals vermeld in punt 6.3., zoals o.a. computervirussen, computerwormen, Trojaanse paarden, malware, enz. Voor beschadigingen die in de software van de opdrachtgever ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door Het Teksthuis bewerkte bestanden, is Het Teksthuis uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.
9.5. In geen enkel geval zal Het Teksthuis aansprakelijk zijn voor gebrek, onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager en/of formaat en/of software.
9.6. In geen enkel geval zal Het Teksthuis aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software, etc.
9.7. Het Teksthuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de onjuistheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. Het Teksthuis kan de opdracht weigeren of eenzijdig ontbinden indien de te vertalen tekst, in haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk is of zou kunnen zijn.
9.8. Het Teksthuis kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van manuscripten, documenten, boeken, papieren of andere informatiedragers die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Het Teksthuis voor de goede uitvoering van de opdracht. De verzending daarvan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.9. Het Teksthuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de geleverde teksten die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige bronteksten van de opdrachtgever of ontbrekende c.q. gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever. Het Teksthuis staat niet in voor fouten die ontstaan vanwege ontbrekend, onvolledig of onjuist referentiemateriaal van de opdrachtgever en wijst iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, af, indien Het Teksthuis is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
9.10. Het Teksthuis wijst iedere aansprakelijkheid af wat betreft fouten in de geleverde teksten die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien bijvoorbeeld noodzakelijke tekstrevisies niet kunnen worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van Het Teksthuis betreffende de kwaliteit.
9.11. Bij technische vertalingen, juridische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de teksten heeft ontvangen, alle cijfers en data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. De verantwoordelijkheid en het risico van de geleverde tekst valt ten laste van de opdrachtgever.
9.12. In voorkomend geval, kan Het Teksthuis niet aansprakelijk worden gesteld voor onbeduidende fouten in de door Het Teksthuis vervaardigde tekst.
9.13. De opdrachtgever verbindt er zich toe Het Teksthuis te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde tekst, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Het Teksthuis bestaat.

Algemene voorwaarden Artikel 10: Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Het Teksthuis geen invloed kan uitoefenen en die Het Teksthuis verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc.
10.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Het Teksthuis opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, m.n. Het Teksthuis en de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze partijen in dat geval gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.3. Indien Het Teksthuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Het Teksthuis gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Algemene voorwaarden Artikel 11: Geschillenregeling en wetgeving
11.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Het Teksthuis en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.
11.2. Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Het Teksthuis.