Algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor elke offerte en overeenkomst tussen Het Teksthuis en de opdrachtgever. Ze prevaleren boven de voorwaarden van de opdrachtgever, behalve wanneer anders overeengekomen. In dat geval zullen beide partijen - opdrachtgever en uitvoerder - een schriftelijke bevestiging ondertekenen.

Mochten één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk juridisch geldig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In plaats van de ongeldige bepalingen zal een passende regeling van toepassing zijn, die zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie van beide partijen en het beoogde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

Om betwistingen te vermijden, vangen de werkzaamheden pas aan nadat Het Teksthuis de door de opdrachtgever goedgekeurde offerte of orderbevestiging via e-mail of schriftelijk heeft ontvangen. Het Teksthuis behoudt zich het recht voor om zijn offerte geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren tot aan de definitieve schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever. Bovendien behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om de verstrekte offerte te herroepen na aanvaarding door de opdrachtgever, als er voorafgaand aan de offerte geen volledige briefing is verstrekt door de opdrachtgever.

De prijzen worden uitgedrukt in euro's en zijn exclusief btw, inclusief spaties. Alle offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, houden ze geen verbintenis in hoofde van Het Teksthuis in. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Samengestelde prijzen verbinden Het Teksthuis niet tot het leveren van een gedeeltelijke opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

3. Uitvoering van de opdracht

Als leverancier waarborgt Het Teksthuis een professioneel resultaat dat in lijn is met de hedendaagse normen binnen zijn expertisegebied.

De opdrachtgever dient de beoogde gebruiksdoeleinden en de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht aan Het Teksthuis te verstrekken. Als de opdrachtgever specifieke verzoeken heeft met betrekking tot de uitvoeringswijze van de opdracht, dient hij deze bij het plaatsen van de opdracht zelf aan te geven. Als de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig worden verstrekt, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de bijkomende kosten als gevolg van de vertraging aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Het Teksthuis het recht om, indien noodzakelijk, een opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Het Teksthuis is niet gebonden aan de door de opdrachtgever vastgestelde leveringstermijn; deze wordt beschouwd als een streefdatum. Het Teksthuis zet zich in om zoveel mogelijk rekening te houden met de door de opdrachtgever opgegeven leveringstermijn. Als de opdrachtgever echter geen specifieke leveringstermijn heeft aangegeven, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om redelijkerwijs zelf een leveringstermijn te bepalen. De verstrekte leveringstermijn is gebaseerd op de best beschikbare informatie op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Het Teksthuis verplicht zich ertoe de opdrachtgever te informeren zodra duidelijk wordt dat de betreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn kan worden geleverd, bijvoorbeeld vanwege overmacht.

Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Het Teksthuis dient de opdrachtgever alle noodzakelijke stappen te ondernemen die redelijk en wenselijk zijn om een tijdige levering door Het Teksthuis mogelijk te maken.

4. Aanpassingen aan de opdracht

De opdrachtgever stemt ermee in dat de geplande tijd en uitvoering van de opdracht kunnen veranderen indien partijen tijdens het proces overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de bijbehorende activiteiten uit te breiden of te wijzigen. Indien dit resulteert in extra werk, zal dit worden beschouwd als aanvullende opdracht en aan de opdrachtgever worden gefactureerd. In het geval dat beide partijen instemmen met een gefaseerde uitvoering, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om de afronding van de segmenten die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat de opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft gegeven voor de resultaten van de voorgaande fase.

5. Correcties

Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de voltooiing van de definitieve teksten heeft de opdrachtgever recht op één revisieronde voor aanpassingen en/of correcties. Extra aanpassingen worden beschouwd als auteurscorrecties en worden in rekening gebracht tegen het normale uurtarief. Tevens worden als auteurscorrecties beschouwd: wijzigingen in zowel inhoud als stijl ten opzichte van de oorspronkelijke briefing, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

6. Eigendomsrechten en intellectuele rechten

De eigendomsrechten en intellectuele rechten van alle geleverde teksten blijven in handen van Het Teksthuis totdat de opdrachtgever de volledige factuur heeft voldaan. Op het moment van volledige betaling draagt Het Teksthuis de volledige en onvoorwaardelijke intellectuele rechten over aan de opdrachtgever. Voor hergebruik of overdracht aan derden in welk medium dan ook is de opdrachtgever geen extra vergoeding verschuldigd.

De opdrachtgever zal Het Teksthuis vrijwaren tegen claims van derden wegens vermeende schending van auteurs-, eigendoms-, octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de (uitvoering van de) opdracht.

7. Bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid

Het Teksthuis houdt rekening met de voorschriften van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens en informatie met betrekking tot de opdrachtgever worden niet gedeeld met derden. Het Teksthuis treft passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de opdrachtgever te waarborgen. Aan de andere kant zal de opdrachtgever zonder expliciete toestemming van Het Teksthuis geen informatie verstrekken aan derden over de werkwijze en offertes van Het Teksthuis, evenals geen toegang verlenen tot de verstrekte rapportages.

Het Teksthuis behoudt zich het recht voor om de uitgevoerde opdrachten (eventueel aangepast) te presenteren op de eigen website of in een portfolio.

8. Aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de teksten

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de geleverde teksten op fouten en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Het Teksthuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, inclusief voor overeenkomsten door derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de materialen of gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, en eventuele schade die hieruit voortvloeit.

9. Klachten

Klachten worden uitsluitend geaccepteerd indien ze schriftelijk per aangetekende zending worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Klachten zijn enkel toegestaan als de opdrachtgever de verstrekte teksten nog niet heeft gewijzigd, bewerkt, gepubliceerd, in gebruik genomen of aan derden heeft verstrekt.

10. Facturatie en betaling

Het Teksthuis brengt de factuur in rekening bij de voltooiing van de definitieve tekstversie. Indien de opdrachtgever langer dan 15 kalenderdagen wacht voordat de genoemde correctieronde in artikel 5 plaatsvindt, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om het volledige bedrag van de betreffende opdracht te factureren voordat de correctieronde plaatsvindt. Bij opdrachten die langer dan 30 dagen duren, behoudt Het Teksthuis zich het recht voor om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft Het Teksthuis het recht om elke deelaflevering afzonderlijk te factureren.

Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald worden, zonder aftrek van enige korting.

11. Voorschotten

Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50% worden gevraagd.

12. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12,5 procent van het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Bovendien worden verwijlintresten aangerekend van 1 procent per begonnen maand na de vervaldatum van de betreffende factuur. Schadevergoedingen en interesten blijven verschuldigd ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de uitvoering of levering van de teksten vertraagd wordt door verzuim van de opdrachtgever, ongeacht of dit te wijten is aan overmacht aan zijn zijde, behoudt Het Teksthuis het recht om het volledig overeengekomen bedrag te factureren. In dit bedrag zijn gemaakte kosten zoals voorbereidingswerk en materialen voor deze opdracht inbegrepen. Deze maatregel tast op geen enkele wijze het recht van Het Teksthuis aan om verdere kosten, schadevergoedingen en rente te vorderen.

14. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

15. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.

Een freelance copywriter nodig?

Onze freelance copywriters staan klaar om je te helpen met je volgende opdracht. Of je nu boeiende webteksten, pakkende advertenties, informatieve brochures of meeslepende artikelen nodig hebt, we hebben de juiste woorden om je boodschap over te brengen.